Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv to narzędzie, które pozwala użytkownikom łatwo i bezpiecznie konfigurować i zarządzać zawartością systemu Beko Mdi 12 Lv. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki, które ułatwiają użytkownikom zarządzanie zawartością systemu, a także zapewniają kompleksowe rozwiązania i funkcje, które pomogą użytkownikom w optymalizacji wydajności systemu. Ponadto, podręcznik zawiera informacje na temat projektowania i tworzenia nowych aplikacji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą użytkownikom w ochronie systemu przed wirusami i innymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv

Nowe przemienniki częstotliwości serii ACS880 otwierają nowe możliwości. Dostępne do montażu naściennego bądź w zabudowie szafowej napędy, sprostają najbardziej wymagającym użytkownikom oraz aplikacjom. Zaprojektowane są do pracy w wielu gałęziach przemysłu, m. in. : naftowym, gazowym, górniczym, metalurgicznym, chemicznym, drzewnym, papierniczym czy morskim. Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę napędów ABB, przemienniki częstotliwości serii ACS880 zapewniają precyzyjne sterowanie silnikami w szerokim zakresie aplikacji takich jak: dźwigi, wytłaczarki, wciągarki, nawijarki, przenośniki mieszalniki, kompresory, pompy oraz wentylatory.

  • Intuicyjny panel sterowania i oprogramowanie komputerowe
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie dla precyzyjnego sterowania w otwartej i zamkniętej pętli
  • Wbudowane funkcje bezpieczeństwa dla prostrzej konfiguracji
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Wyjmowalny moduł pamięci dla łatwej konfiguracji i wymiany napędu
  • Optymalizator energii i dostępne informacje statystyczne umożliwiające monitorowanie zużycia energii
  • Zaprojektowane z myślą o prostym serwisowaniu

System informatyczny BeSTi@

Aplikacja do przekazywania do GUS sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za IV kwartał

[dot. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144)]

Komunikat dotyczący wykonania obowiązków określonych w § 23 ust. 5 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144) odnośnie przekazywania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za IV kwartały Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 oraz rocznych Rb-27S i Rb-28S do GUS jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://bip. pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/

(Data publikacji 13. 12. 2022 r. )

Aplikacja do przekazywania sprawozdań budżetowych

Na podstawie § 23 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144) jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Jednocześnie informujemy, że poprzedni komunikat dotyczący stosowania informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ - wydany na podstawie § 25 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego – w związku z przepisami przejściowymi pozostaje w mocy dla sprawozdań i ich korekt sporządzanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. z 2020 r. 1564 oraz z 2021 r. 964).

(Data publikacji 9. 02. )

Struktury danych sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego (dokumentacja wejścia-wyjścia Systemu BeSTi@)

Struktury danych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych przekazywanych w formie dokumentu elektronicznego, o których mowa w § 23 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. 144), wraz z dokumentacją wejścia-wyjścia informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne są na portalu serwisowym tego systemu pod adresem: https://budzetjst. pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/.

Stosowanie wskazanych wyżej struktur danych sprawozdań jednostkowych - w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej nakładającym na wszystkich kierowników jednostek oraz kierowników jednostek obsługujących przekazywanie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego – będzie obowiązkowe dla sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz do sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.

Do sprawozdań jednostkowych sporządzanych za wcześniejsze niż wyżej wymienione okresy sprawozdawcze, należy stosować formę określoną przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, co w przypadku wskazania formy elektronicznej oznacza, że powyższe struktury będą mieć do nich zastosowanie, zaś w przypadku wskazania formy papierowej oznacza, że powyższych struktur nie stosuje się.

Aplikacja do przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

[dot. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2396 z późn. zm. )]

Sprawozdania łączne i zbiorcze przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie § 9 ust. 5 - 7 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej pliki sprawozdań łącznych oraz pliki sprawozdań zbiorczych - w formie dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Sprawozdania jednostkowe samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Na podstawie § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) samorządowe jednostki budżetowe, w tym jednostki obsługujące, oraz samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania – sporządzone za okresy sprawozdawcze zaczynające się 1 stycznia 2022 r. lub później - wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego SJO BeSTi@ (albo BeSTi@) lub w plikach elektronicznych zgodnych z dokumentacją wejścia-wyjścia informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@, dostępną na portalu serwisowym tego systemu pod adresem:

Sprawozdania jednostkowe samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną

Na podstawie § 9 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. ) samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykorzystaniem formularzy sprawozdań w postaci elektronicznej dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem elektronicznym: www. pl/finanse na podstronie: https://www. pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N w postaci elektronicznej przygotowane na wyżej wskazanych wzorach należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przekazać do właściwej jednostki samorządu terytorialnego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych.

[dot. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 109, z późn. )]

Na podstawie § 25 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. ) jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Aplikacja do przekazywania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie § 34 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z 2017 r. 1911, z późn. ), sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 28 oraz skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego przekazuje się w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. 2455) Minister Finansów uprzejmie informuje, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 1785 z późn. ) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Struktura danych sprawozdania podatkowego opisana została w pliku Specyfikacja wejścia - wyjścia na portalu systemu BeSTi@ pod adresem: https://budzetjst. pl/pobieranie/dokumentacja/bestia/.

Aplikacja do przekazywania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. poz 86) Minister Finansów uprzejmie informuje, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Struktura danych ‘Wieloletniej Prognozy Finansowej' opisana została w specyfikacji wejścia-wyjścia systemu BeSTi@ w załączonym pliku: „JSTSpecyfikacjaWeWy".

Materiały

Struktura danych Wieloletniej Prognozy Finansowej
JSTSpecyfikacjaWeWy. rar8. 59MB

Zmiany technologiczne dla systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@

Ministerstwo Finansów informuje, iż zmiany technologiczne, które postępowały sukcesywnie od 2005 r. tj. od momentu powstania systemu BeSTi@, spowodowały konieczność dostosowania go do pracy w środowisku MS Windows Vista/7 (w tym w systemach 64 bitowych). Wynika to m. in. z faktu, że część ze zgłaszanych przez użytkowników korzystających z tych systemów problemów jest obecnie niemożliwa do usunięcia właśnie z przyczyn technologicznych.

Jednocześnie systemy z rodziny Windows 98, Milenium i 2000 nie są już wspierane przez Microsoft, co wiąże się z brakiem dostępności poprawek i aktualizacji związanych nawet z krytycznymi błędami w zakresie stabilności czy bezpieczeństwa tych systemów a tym samym niesie określone ryzyka dla ich użytkowników. Warto też podkreślić, że liczba instalacji tych systemów stale spada.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wykonaniu aktualizacji technologicznej systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@. Aktualizacja ta powinna być dostępna jeszcze w 2011 roku i będzie pracować w systemach operacyjnych MS Windows XP lub nowszych.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ o przygotowanie do 5 października br. (tj. do czasu otwarcia III kwartału 2011) odpowiedniego środowiska informatycznego tj. stacji roboczych z zainstalowanym:

  1. systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszym

  2. biblioteką . NET Framework 3. 5

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tą planowaną zmianą znajdą Państwo wkrótce na portalu serwisowym związanym z utrzymaniem tych systemów.

Podręczniki użytkownika Systemu BeSTi@

Podręczniki dla użytkowników w jednostkach samorządu terytorialnego, regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały na portalu systemu BeSTi@ pod adresem: 

Dokumentacja wejścia-wyjścia Systemu BeSTi@

Informacja o Systemie BeSTi@

Informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego
7nowy​_informtyczny​_system​_zarzadzania​_budzetami​_jst. pdf0. 09MB

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja:
06. 03. 2019 12:12 Tomasz Lasoń

Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Lasoń

Pokaż historię zmian

13. 2022 11:51 Bernard Kołacz10. 2022 08:49 Bernard Kołacz09. 2022 15:48 Bernard Kołacz17. 2021 15:48 Bernard Kołacz01. 04. 2021 12:46 Jacek Lipiński31. 2021 17:36 Jacek Lipiński20. 2019 10:03 Tomasz Lasoń06. 2019 12:12 Tomasz Lasoń
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
System informatyczny BeSTi@29. 013. 2022 12:02 Bernard Kołacz28. 027. 2022 11:49 Bernard Kołacz26. 025. 2022 08:44 Bernard Kołacz24. 023. 2022 15:01 Bernard Kołacz22. 2022 13:59 Bernard Kołacz21. 020. 2021 15:37 Bernard Kołacz19. 2021 15:28 Bernard Kołacz18. 2021 15:16 Bernard Kołacz17. 2021 15:09 Bernard Kołacz16. 2021 14:24 Bernard Kołacz15. 2021 14:11 Bernard Kołacz14. 2021 13:44 Bernard Kołacz13. 2021 13:38 Bernard Kołacz12. 2021 13:30 Bernard Kołacz11. 2021 13:18 Bernard Kołacz10. 2021 13:15 Bernard Kołacz9. 08. 07. 2021 14:38 Jacek Lipiński6. 05. 2019 10:02 Tomasz Lasoń4. 2019 09:58 Tomasz Lasoń3. 2019 09:53 Tomasz Lasoń2. 2019 09:50 Tomasz Lasoń1. 0

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Beko Mdi 12 Lv